Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 1. VERİ SORUMLUSU

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla As-Mira Petrol Ve Kimya Ürünleri Nakliye Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“ASMİRA”, “ŞİRKET”) tarafından hazırlanmıştır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden As-Mira Petrol Ve Kimya Ürünleri Nakliye Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem verilmektedir.

ASMİRA, özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunması ve hukuka uygun olarak işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımının temeline insana verdiği değeri koymaktadır. Bu bilinçle hareket eden ASMİRA, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi için gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almaktadır.

Bu çerçevede tarafınıza verilecek olan “Asmira Loyalty Card” başvuru işlemleri uyarınca elde edilen kişisel verilerinizin işlenme ve aktarılma, toplanma koşulları hakkındaki bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanızın sağlanması amacıyla tarafınıza ilettiğimizin formlar vasıtasıyla 3. Maddede belirtilen işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanır.

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde; aşağıda ayrıntılarıyla açıklandığı üzere ve onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir. Kanunun 5. Ve 6. Maddesine göre kişisel veriler;

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan dolayı ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanılarak işlenebilecektir.
 1. Açık Rıza Hukuki Sebebine Dayanılarak İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları: ASMİRA, işbu Aydınlatma Metninde tarafınıza yapılan bilgilendirmeler dahilinde Açık Rıza Metnini onaylamanız ile kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar kapsamında işleyebilecektir. Açık rıza ve ticari elektronik ileti gönderimi için izin vermeniz dahilinde kişisel verileriniz;
 • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Müşteri ilişkilerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlanması, bunlara ilişkin tarafınızla iletişime geçirilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz, üyelik etkinliklerinden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Tarafınıza teklif, hediye, promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, ödül, çekiliş, yarışma ya da benzeri bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,
 • Tarafınıza indirimli kampanya sunulması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, reklam yapılması, ASMİRA iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında tarafınıza yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve optimizasyon faaliyetlerinin yapılması, şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması,
 • İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması amacıyla işlenmektedir.
 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. Maddesi 2. Fıkrasında Yer Alan Hukuki Sebeplere Dayanılarak İşlenen Kişisel Veriler Ve İşlenme Amaçları: Kişisel verileriniz açık rızanızın aranmadığı hallerde de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine bağlı olarak işlenebilecektir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2 doğrultusunda kişisel verileriniz;
 • Loyaltl Card üyelik başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kartın kullanımına bağlı olarak indirim, kampanya, promosyon, tanıtım hallerinde tarafınızla iletişime geçilebilmesi,
 • Tarafınızla kurulan sözleşmelerin ifası ve ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası,
 • Gelen şikayet, talep, teşekkür ve öneri başvurularına cevap verilmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Mevzuatlarda belirtilen yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenmektedir.
 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz;

 • Kimlik (Ad/soyadı, T.C. Kimlik Bilgileri
 • İletişim (Telefon numarası, e-posta adresi, fatura adresi, posta adresi
 • Fiziksel Mekan Güvenliği (Tekne Adı, Bağlama Yeri) dir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, 2. Maddede belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi, Vergi Usul Kanunu uyarınca faturalandırma işlemlerinin yapılması, adınıza hazırlanacak kart basım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, oluşturulan kartların tarafınıza teslim edilmesi, amaçlarıyla yetkili kamu kurum/kuruluşlarına (Vergi Dairesi, GİB), iş ortaklarımıza (kart basımı dolayısıyla hizmet aldığımız firma, kart dağıtımı yapan kurye ve kargo şirketlerine) grup şirketlerimize, tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

Elektronik Ticari İleti İzin Metnine onay vermişseniz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz iş ortaklarına kişisel verileriniz aktarılabilmektedir.

 1. KANUN’UN 11. MADDESİ UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

ASMİRA, Kanun’un 10. maddesi uyarınca veri sahibine haklarını bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin (verilerin düzeltilmesi ve imha edilmesi işlemlerinin) kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili talepler ve başvurular Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu doldurularak “Alsancak, 1456 Sokak No:83 Kat:101-102, 35220” adresine yazılı olarak bizzat tevdi edilebilir veya Noter kanalıyla gönderilebilir ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi (asmirapetrol@hs03.kep.tr) güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletilebilir.

Talepler ve başvurular veri sahibi tarafından ASMİRA’ya daha önce bildirilen ve ASMİRA’nın sisteminde kayıtlı bulunan bir elektronik posta adresi varsa muhasebe@asmira.com.tr adresine de iletilebilir.

Talep ve başvurularda;

 • Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,

bulunması zorunludur.

Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

ASMİRA başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

ASMİRA talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını İlgili Kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde ASMİRA gereğini en kısa sürede yerine getirir ve İlgili Kişiyi bilgilendirir. Başvurunun ASMİRA’nın hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret veri sahibine iade edilir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hâllerinde; veri sahibi, yanıtı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Aşağıdaki kutucuğu işaretlemeniz halinde kişisel verileriniz (ad/soyadı, T.C. Kimlik Bilgileri, Telefon numarası, e-posta adresi, fatura adresi, posta adresi, tekne adı, bağlama yeri) “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Metninde” ve aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenebilecek ve Grup Şirketlerimize, yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

 • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Müşteri ilişkilerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlanması, bunlara ilişkin tarafınızla iletişime geçirilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz, üyelik etkinliklerinden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Tarafınıza teklif, hediye, promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, ödül, çekiliş, yarışma ya da benzeri bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,
 • Tarafınıza indirimli kampanya sunulması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, reklam yapılması, ASMİRA iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında tarafınıza yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve optimizasyon faaliyetlerinin yapılması, şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması,
 • İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması amacıyla işlenmekte ve aktarılmaktadır.

İşbu Açık Rıza metninde onayıma sunulan kişisel veri işleme faaliyeti ile ilgili olarak veri sorumlusu “ASMİRA” tarafından “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Metni” ile bilgilendirildiğimi kabul ederim. Kişisel verilerimin ASMİRA tarafından Açık Rızama dayalı metinde belirtilen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuat çerçevesinde işlenmesine,  bu amaçla sınırlı olarak Grup Şirketlerimize, yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza aktarılmasına; onay veriyorum.

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ GÖNDERİMİ İÇİN ONAYINIZ

Bu metne onay vermeniz dahilinde onayınız, reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar geçerli olacaktır. İstediğim her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafınızla iletişime geçilen her türlü vasıtayla onayınızı, elektronik, iletilerde belirtilen işlemi (red) yaparak “ticari elektronik iletişimi” durdurabilir ya da www.asmira.com.tr’ye talebinizi iletişim bilgilerimi, gönderilen ticari iletiye ilişkin iletinin gönderildiği verileri belirterek ticari ileti gönderilmesini ücretsiz şekilde reddedebilir, durdurabilirsiniz.

Tarafıma ait olan iletişim adreslerineAs-Mira Petrol Ve Kimya Ürünleri Nakliye Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“tarafından doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmetlerini tanıtmak veya tarafıma tanıtım ve pazarlama amacıyla duyuru ve bilgilendirmeler yapılması amacıyla elektronik iletişim araçları vasıtasıyla (SMS/MMS, kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, sosyal medya, internet, online reklam ağları) ticari elektronik ileti göndermesine ve tüm verilerimin hizmet sağlayıcının bilgi sisteminde tutulmasına, ve bu kapsamda kişisel verilerimin işlenmesine, ticari elektronik ileti içeriğini ve diğer kayıtları T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca izin veriyorum. İşbu metni onaylamadan önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma aydınlatmanın yapıldığını, işlenen kişisel verilerimin neler olduğu, kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarılma amaçları ve aktarılan yer ile ilgili olarak bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Charter Hizmetlerimiz

Asmira Marine, ülkemizin eşsiz koylarını daha fazla kişiye tanıtarak deniz turizminin geliştirilmesi sorumluluğunun bilinciyle; müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerini filosunda sahip olduğu farklı boyut ve donanımlardaki teknelerle karşılamaktadır. 

REZERVASYON