Denizcilikte Sürdürülebilirlik: Asmira Marine’in Çevre Dostu Uygulamaları

13 Ekim 2023 Cuma

Denizcilikte sürdürülebilirlik konusu son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Denizcilik endüstrisi, küresel ticaretin anahtarı olarak hizmet verirken, çevresel etkileri ve kaynak tüketimi giderek artmıştır. Sürdürülebilirlik, bu sektörde hem çevresel hem de ekonomik anlamda büyük bir öncelik haline gelmiştir.

Denizcilikte sürdürülebilirliğin önemi, denizlerin ve okyanusların biyoçeşitliliğine, su kalitesine, iklim değişikliğine ve kıyı bölgelerinin korunmasına olan etkisiyle açıklanabilir. Yakıt tüketimi ve emisyonlar gibi çevresel faktörlerin kontrolü, gemilerin enerji verimliliği ve karbon ayak izinin azaltılması, denizcilikte sürdürülebilirlik hedeflerinin merkezindedir.

Ayrıca, denizcilik sektörü, sürdürülebilirlikle ilgili yasal düzenlemelere ve uluslararası standartlara uyum sağlama yönünde çabalarını artırmıştır. Bu girişimler, denizcilik endüstrisinin daha yeşil ve çevre dostu bir geleceğe doğru evrilmesini desteklemektedir. Bu makalede, denizcilikte sürdürülebilirlik konusunu daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Çevre Dostu Ne Demek?

Çevre dostu, günümüzün ve geleceğin çevresel zorluklarına karşı duyarlı ve sorumluluk sahibi olan bir kavramdır. Bu terim, sürdürülebilirlik ilkesine dayanır ve çevreyle uyumlu, çevreye zarar vermeyen veya en az zarar veren uygulamaları ifade eder. Çevre dostu stratejiler, çeşitli sektörlerde kullanılan ve doğal kaynakları koruma, atık azaltma, enerji tasarrufu ve karbon emisyonlarını azaltma gibi hedefleri destekleyen yöntemleri içerir.

Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için bugünün kaynaklarını tüketmeden kullanma fikrine dayanır. Çevre dostu uygulamalar, bu fikrin bir parçası olarak çevreye saygı göstermeyi amaçlar. Örneğin, enerji verimli binaların inşa edilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, geri dönüşümün teşvik edilmesi ve su kaynaklarının korunması gibi çevre dostu stratejiler, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini destekler.

Çevre dostu yaklaşımların benimsenmesi, çevresel sorunların azaltılmasına, ekosistemlerin korunmasına ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlar. Ayrıca, bu stratejiler işletmeler için rekabet avantajı yaratabilir, çünkü çevre dostu ürünler ve hizmetler tüketici talebine cevap verir.

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların ve çevresel dengenin korunarak, bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmayı amaçlayan bir kavramdır. Bu ilke, çevreyi koruma, toplumsal refahı artırma ve ekonomik büyümeyi sürdürme amacını taşır. Sürdürülebilirlik hem ekolojik hem de sosyal boyutları içeren bir yaklaşımı ifade eder.

Sürdürülebilirlik projeleri, bu ilkeyi gerçekleştirmek için girişilen çabaları tanımlar. Bu projeler, enerji verimliliğini artırma, yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik etme, su kaynaklarını koruma, biyoçeşitliliği sürdürme ve atık yönetimini geliştirme gibi bir dizi hedefe odaklanabilir. Bu projeler hem çevresel hem de ekonomik faydalar sağlar; çünkü kaynakların verimli kullanımı ve çevre dostu uygulamalar, işletmelere maliyet tasarrufu ve rekabet avantajı sağlayabilir.

Çevre dostu markalar ise sürdürülebilirlik ilkesini benimseyen ve bu ilkeyi ürünlerinin ve hizmetlerinin bir parçası haline getiren markalardır. Bu markalar, ürünlerinin çevreye olan etkilerini azaltmaya çalışırken, aynı zamanda tüketicilere çevre dostu seçenekler sunar. Bu, tüketicilerin daha bilinçli tercihler yapmalarına ve sürdürülebilirlik bilincinin artmasına katkı sağlar. Çevre dostu markalar, sürdürülebilirlik projelerinin başarısına da katkıda bulunabilir, çünkü bu markaların çabaları, sürdürülebilirlik konusunda toplumsal farkındalığı artırabilir ve diğer işletmelere örnek teşkil edebilir.

Görüldüğü gibi çevre dostu olmak ekolojik dengenin bozulmaması, çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması ve çevrenin korunmasına odaklanırken; sürdürülebilirlik çevre dostu olmayı da içine alan daha geniş kapsamlı bir kavramdır. Bu sebeple işletmelerin gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmaları sadece ekolojik çevreyle sınırlı kalmamakta; ekonomik büyüme, sosyal gelişim ve kültürel çalışmalar da bu bağlamda önem kazanmaktadır.

Sürdürülebilir Denizcilik Nedir?

Sürdürülebilir denizcilik, denizcilik endüstrisinin çevresel ve sosyal sorumluluğunu üstlenerek, okyanus kaynaklarını ve deniz çevresini koruma amacı güden bir yaklaşımı ifade eder. Bu yaklaşım, denizcilik sektörünün faaliyetlerinin çevreye ve topluma olan olumsuz etkilerini minimize etmeyi ve gelecek nesiller için kaynakları korumayı hedefler.

Sürdürülebilir denizcilik, birkaç temel ilkeye dayanır. Bunlar arasında:

Çevre Dostu Teknoloji ve Yakıt Kullanımı: Deniz taşımacılığında daha temiz ve enerji verimli teknolojilerin benimsenmesi, emisyonların azaltılması ve yakıt tüketiminin optimize edilmesi sürdürülebilir denizcilik için önemlidir.

Deniz Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı: Balıkçılık ve deniz kaynaklarının aşırı avlanmasını önlemek ve türlerin korunmasını teşvik etmek sürdürülebilir denizcilik için gereklidir.

Deniz Kirliliğinin Önlenmesi: Denizlerdeki kirliliği azaltmak için atık yönetimi, gemi atıklarının düzenli olarak bertaraf edilmesi ve çevre dostu temizlik yöntemlerinin kullanılması önemlidir.

Deniz Biyoçeşitliliğinin Korunması: Deniz ekosistemlerinin korunması ve deniz canlılarının yaşam alanlarının muhafaza edilmesi sürdürülebilir denizcilik için hayati bir rol oynar.

Denizcilik İşçilerinin Hakları: Denizcilik sektöründe çalışanların yaşam ve çalışma koşullarının insan haklarına uygun olduğu ve adil bir ücret aldığından emin olunmalıdır.

Sürdürülebilir denizcilik hem çevresel hem de ekonomik faydalar sağlar. Temiz enerji kullanımı, yakıt tasarrufu ve çevre dostu uygulamalar, işletmeler için maliyet tasarrufu sağlayabilir ve aynı zamanda deniz çevresinin korunmasına katkıda bulunur. Bu nedenle, denizcilik sektörünün sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemesi hem dünya denizlerini hem de toplumu olumlu yönde etkileyen önemli bir adımdır. Bu bağlamda geliştirilmiş Birleşmiş Milletler Okyanus Prensipleri, şirketlere ve sivil toplum kuruluşlarına açık ve net bir yol haritası çizmektedir.

Birleşmiş Milletler Okyanus Prensipleri Nelerdir?

Birleşmiş Milletler Okyanus Prensipleri, denizcilik ve okyanuslarla ilgili sürdürülebilirlik, koruma ve iş birliği ilkelerini teşvik eden önemli bir uluslararası belgedir. Bu prensipler, dünya denizlerinin ve okyanuslarının korunmasını ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini amaçlamaktadır.

Bu prensiplerin başlıca amacı; denizcilik faaliyetlerinin, okyanus kaynaklarının kullanımının ve korunmasının uluslararası iş birliği çerçevesinde yönetilmesini sağlamaktır. Bu, küresel denizcilik endüstrisi ile çevresel ve sosyal etkileri arasında bir denge kurmayı hedefler.

Birleşmiş Milletler Okyanus Prensipleri, okyanusların sürdürülebilir yönetimi için beş ana ilkeye dayanır:

Hak ve Adalet: Her ülkenin, denizcilik ve okyanus kaynaklarına adil ve eşit erişim hakkına sahip olduğu vurgulanır. Bu, denizcilik faaliyetlerinin uluslararası hukuka uygunluğunu teminat altına alır.

Sürdürülebilirlik: Okyanus kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi gerektiği vurgulanır. Aşırı avlanma ve çevresel tahribatın önlenmesi amaçlanır.

Bilimsel Temele Dayalı Yönetim: Kararlar, bilimsel verilere dayalı olarak alınmalıdır. Denizcilik faaliyetlerinin çevresel etkileri ve kaynak durumu düzenli olarak değerlendirilmelidir.

Çevre Koruma: Denizcilik faaliyetleri sırasında çevresel risklerin azaltılması ve deniz kirliliğinin önlenmesi gerektiği vurgulanır.

Kapasite Geliştirme ve Teknoloji Transferi: Gelişmekte olan ülkelerin denizcilik ve okyanus yönetiminde kapasitelerini artırmaları için desteklenmelidir.

Bu prensipler, denizcilik endüstrisinin ve ülkelerin okyanusları daha sürdürülebilir bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda, çevre dostu denizcilik uygulamalarının teşvik edilmesiyle okyanusların korunması amaçlanır.

Sonuç olarak, Birleşmiş Milletler Okyanus Prensipleri, denizcilik ve okyanusların geleceği için kritik bir rol oynar. Bu prensipler, küresel düzeyde iş birliğini teşvik eder ve denizlerimizin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine katkı sağlar.

Asmira Marine’in Çevre Dostu Uygulamaları

Asmira Marine, sektörde elde ettiği uzun yıllara dayanan tecrübesiyle denizcilik ve yatçılık sektörlerine sadece bir iş alanı olarak değil; dünya insanlarının ihtiyaçlarını karşılamak ve denizin sunduğu eşsiz deneyimi daha fazla insana ulaştırmak için bir araç olarak görmektedir. Bu bağlamda denizlerin korunması ve her geçen gün daha fazla insan tarafından tadının çıkarılması büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede Asmira Marine attığı her adımda aldığı aksiyonların denizler üzerindeki etkilerini, faaliyet gösterdiği denizlere kıyısı olan toplumların refahlarını ve buralardaki deniz ekosistemini göz önünde bulundurulmasını önceliklendirmektedir. Müşterilerine sunduğu güvenli yakıt ikmali uygulamaları, müşterilerinin can ve mal güvenliğini korumakla birlikte, aynı zamanda çevre ve ekolojik dengeye de zarar vermeyecek şekilde yapılandırılmıştır. Ayrıca teknolojiyi yakından takip ederek alanındaki en yeni teknolojileri süreçlerine entegre ederek çok daha verimli ve güvenli operasyonlar yürütmekte; faaliyet gösterdiği alan ve bölgelerde çevresel olumsuz etkilerin minimum seviyede tutulmasına destek olmaktadır. Hizmetlerimiz ve çalışmalarımız hakkında detaylı bilgi için Asmira Sosyal Sorumluluk sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Charter Hizmetlerimiz

Asmira Marine, ülkemizin eşsiz koylarını daha fazla kişiye tanıtarak deniz turizminin geliştirilmesi sorumluluğunun bilinciyle; müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerini filosunda sahip olduğu farklı boyut ve donanımlardaki teknelerle karşılamaktadır. 

REZERVASYON